ขอ้ มูลรถบสั รบั ส่งสนามบนิ

รถบัส Hakodate Teisan มีรถรับส่งจาก Hakodate Airport ไปถึง Hakodate city.
นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งท่าเรือเฟอร์รี่.